TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Trang bị điện 1

Vi điều khiển

Tự động hóa khí nén

KT công nghiệp & QLCL

Trang bị điện 1

Vi điều khiển

TT. Quấn

(hành chính)

TT. Quấn

(hành chính)

Từ 04/08 ¸07/09

(Số tuần: 5 )

Chiều

A 402

 

2

THI HẾT MÔN

Từ 08/09 ¸14/09

(Số tuần: 1 )

3

Tự động hóa khí nén

Tổng hợp hệ cơ điện

Tổng hợp hệ cơ điện

KT công nghiệp & QLCL

Tự động hóa khí nén

Trang bị điện 2

TT. Quấn

 (hành chính)

TT. Quấn

(hành chính)

Từ 15/09 ¸19/10

(Số tuần: 5)

 

4

THI HẾT MÔN

Từ 20/10 ¸26/10

(Số tuần: 1 )

5 TT. Trang bị điện (hành chính) TT. Trang bị điện (hành chính) TT. Trang bị điện (hành chính)

Tổng hợp hệ cơ điện

Trang bị điện 2

Tổng hợp hệ cơ điện

Trang bị điện 2

Từ 27/10¸30/11

(Số tuần:5)

6

TT. Trang bị điện (hành chính)

TT. Trang bị điện (hành chính)

TT. Trang bị điện (hành chính)

TT. Trang bị điện (hành chính) TT. Trang bị điện (hành chính)

Từ 1/12¸7/12

(Số tuần:1)

  THI HẾT MÔN

Từ 8/12¸14/12

(Số tuần:1)

 

7

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 15/12 đến 15/3/2015 (11 tuần)

Từ 15/12 đến 15/3/2015 (11 tuần)

 

 //tuýeninh2018