TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

TT. Quấn

(hành chính)

TT. Quấn

(hành chính)

Trang bị điện 1

Tự động hóa ĐK Khí nén

Tự động hóa ĐK Khí nén

Vi điều khiển-Vi xử lý

Tự động hóa ĐK Khí nén

Vi điều khiển-Vi xử lý

Từ 04/08 ¸07/09

(Số tuần: 5 )

Sáng A 302

2

THI HẾT MÔN

 

3

TT. Quấn

(hành chính)

TT. Quấn

(hành chính)

Tổng hợp hệ cơ điện

Vi điều khiển-Vi xử lý

Trang bị điện 2

Tổng hợp hệ cơđiện

Trang bị điện 2

Vi điều khiển-Vi xử lý

Từ 15/09 ¸19/10

(Số tuần: 5)

5

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

Tổng hợp hệ cơ điện

Trang bị điện 2

Tổng hợp hệ cơ điện

 (1,2,3)

Từ 20/10¸23/11

(Số tuần: 5)

 

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

TTPLC&TĐH (hành chính)

Từ 24/11¸30/11

(Số tuần: 1)

 

THI HẾT MÔN

Từ 01/12¸07/12

(Số tuần: 1)

6

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 08/12¸22/03 (12 tuần)

Từ 08/12¸22/03 (12 tuần)