TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Truyền động điện

Bảo vệ rơle

Truyền động điện

Bảo vệ rơle

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

Từ 4/08 ¸31/08

(Số tuần:4 )

 

2

Thi hết môn

 

 

3

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính

Từ 08/09 ¸14/09

(Số tuần:1)

Sáng

A 302

 

4

TT hàn

(hành chính)

PLC

Mô phỏng

Mô phỏng

Thông tin điều độ

TĐ hóa trong HTĐ

PLC

 

TĐ hóa trong HTĐ

Thông tin điều độ

Từ 15/9 ¸19/10

(Số tuần: 5)

5

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

PLC

Trang bị điện

TĐ hóa trong HTĐ

PLC

Trang bị điện

Thông tin điều độ

Từ 20/10¸23/11

(Số tuần: 5)

6

Thi hết môn

Từ 24/11 ¸30/11

(Số tuần: 1)

7

Trang bị điện

(1,2,3,4)

Trang bị điện

(1,2,3,4)

TT Lắp đặt điện

(hành chính

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

Từ 01/12¸28/12

(Số tuần: 4)

8

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

TT Lắp đặt điện

(hành chính)

Từ 29/12¸11/01

(Số tuần: 2)

 

9

Khảo sát thực tế

(hành chính)

Khảo sát thực tế

(hành chính)

Khảo sát thực tế

(hành chính)

Khảo sát thực tế

(hành chính)

Khảo sát thực tế

(hành chính)

Từ 12/01 đến 18/01/2015 (1 tuần)

 

10

Khảo sát thực tế, TT tốt nghiệp (từ 19/01 đến 19/04/2015)

 

 

 //tuýeninh2018