TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Máy công cụ

Công nghệ CTM

Công nghệ phôi

Đồ gá

Công nghệ phôi

Máy công cụ

Công nghệ phôi

Máy công cụ

Công nghệ CTM

Công nghệ phôi

Từ 04/08 ¸24/08

(Số tuần: 3)

Sáng

A 402

 

4

THI HẾT MÔN

Từ 25/08 ¸31/08

(Số tuần: 1)

5

Công nghệ CNC

Công nghệ CTM

Công nghệ CTM

Đồ gá

Đồ gá

Công nghệ CNC

Công nghệ CNC

CAD/CAM

Công nghệ CTM

CAD/CAM

Từ 1/09 ¸19/10

(Số tuần: 6)

6

Công nghệ CTM

(1,2,3)

Công nghệ CTM

(1,2,3)

CAD/CAM

(1,2,3)

Công nghệ CNC

CAD/CAM

Công nghệ CTM

CAD/CAM

Từ 20/10¸ 2/11

(Số tuần: 2)

7

THI HẾT MÔN

Từ 3/11 ¸9/11

(Số tuần: 1)

 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 10/11 ¸8/2/2015

(Số tuần: 12)

 

 //tuýeninh2018