TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

 

1

Kế toán DN 2

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 2

Đường lối ĐCSVN

Kiểm toán

Kế toán DN 3

Kế toán DN 2

Kiểm toán

Bảo hiểm

Kế toán DN 3

Từ 04/08 ¸17/08

(Số tuần: 2)

Sáng

B 203

 

2

THI HẾT MÔN

Từ 18/08¸31/08

(Số tuần: 2)

3

Kế toán máy

PT hoạt động KD

PT hoạt động KD

Kế toán máy

Thực tập kế toán

(1¸6)

Luật kinh tế

(1¸6)

Tin học ứng dụng

(1¸6)

Từ 01/09 ¸09/11

(Số tuần: 10)

4

Thi hết môn

Từ 10/11 ¸17/11

(Số tuần: 10)

5

Thực tập kế toán

(ca chiều)

Thực tập kế toán

(ca chiều)

Thực tập kế toán

(ca chiều)

Thực tập kế toán

(ca chiều)

Thực tập kế toán

(ca chiều)

Từ 18/11¸28/12

(Số tuần:6)

 

Thực tập tốt nghiệp  Từ 29/12¸12/04 (Số tuần: 12)

 

 

 //tuýeninh2018