TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

TH trang bị điện1 (Ca sáng)

TH trang bị điện1 (Ca sáng)

Từ 6/8¸11/11

(Số tuần:14)

Sáng

B101

&

Xưởng

 

 

 

2

KT nguội

(hành chính)

Toán (1-3)

Hoá Học (4-5)

Hoá Học (1-3)

Toán (4-6)

Toán (1-3)

Vật lý (4-6)

Văn  (3 tiết)

Vật lý (4-5)

Từ 10/11¸14/12

(Số tuần:5)

3

Truyền động điện

Điện tử công suất

Truyền động điện

Điện tử công suất

PLC cơ bản

Điện tử công suất

PLC cơ bản

Truyền động điện

 

PLC cơ bản

(hành chính)

Từ 22/12¸25/01

(Số tuần:5)

4

Truyền động điện

(Ca sáng)

Truyền động điện

(Ca sáng)

Điện tử công suất

(Ca sáng)

Điều khiển khí nén

(Ca sáng)

Điều khiển khí nén

(Ca sáng)

Từ 26/01¸08/02

(Số tuần:3)