TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

 

Thi hết môn

Từ 04/08¸10/08

(Số tuần: 1)

 

1

An toàn điện

ĐT công suất

Trang bị điện

Truyền động điện

Truyền động điện

PLC

An toàn điện

ĐT công suất

Trang bị điện

PLC

Từ 11/08¸7/9

(Số tuần: 4)

Chiều

B 104

2

Trang bị điện

ĐT công suất

Trang bị điện

Truyền động điện

Truyền động điện

PLC

Trang bị điện

ĐT công suất

PLC

(1,2,3)

Từ 8/09¸19/10

(Số tuần: 6)

3

Thi hết môn

Từ20/10¸26/10

(Số tuần: 1)

4

Trang bị điện

(1,2,3,4)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

Từ 27/10¸16/11

(Số tuần: 3)

 

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

TH chiếu sáng

(ca chiều)

Từ 17/11¸30/11

(Số tuần: 2)

5

Thực tập Quấn

(hành chính)

Thực tập Quấn

(hành chính)

Thực tập Quấn

(hành chính)

Thực tập Quấn

(hành chính)

Thực tập Quấn

(hành chính)

Từ 01/12¸08/02

(Số tuần: 09)

 

 //tuýeninh2018