TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Vẽ kỹ thuật

Ngoại ngữ

Vật liêu CK

Pháp luật

Vật liêu CK

Dung sai

Cơ kỹ thuật

Ngoại ngữ

Cơ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Từ 4/8¸07/09

(Số tuần 5)

Sáng

B 103

 

2

Thi hết môn

Từ 8/9¸14/09

3

Dung sai

Ngoại ngữ

Dung sai

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

Vật liêu CK

Ngoại ngữ

Cơ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Từ15/9¸19/10

(Số tuần:5)

4

Thi hết môn

Từ 20/10¸26/10

5

KT Điện-Đtử CN

Chế tạo phôi hàn

Chế tạo phôi hàn

KT Điện-Đtử CN

KT Điện-Đtử CN

(1,2,3)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Từ27/10¸30/11

(Số tuần:5)

6

Thi hết môn

Từ 10/12¸16/12

7

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Chế tạo phôi hàn

(ca sáng)

Từ 08/12¸21/12

(Số tuần:2)

8

Gá lắp kết cấu hàn

(ca sáng)

Gá lắp kết cấu hàn

(ca sáng)

Gá lắp kết cấu hàn

(ca sáng)

Gá lắp kết cấu hàn

(ca sáng)

Gá lắp kết cấu hàn

(ca sáng)

Từ 22/12¸04/1/2015

(Số tuần: 2)

9

Hàn hồ quang tay  CB

(hành chính)

Hàn hồ quang tay  CB

(hành chính)

Hàn hồ quang tay  CB

(hành chính)

Hàn hồ quang tay  CB

(hành chính)

Hàn hồ quang tay  CB

(hành chính)

Từ 05/01¸08/2/2015

(Số tuần: 5)

 

 //tuýeninh2018