Lịch học kỳ I+II+III -LT TCCN - CD Điên + Cơ khí Tại Trường K47 theo Tín chỉ1

Lịch học kỳ III - LT TCCN - CD Kế toán tại trường  K47

Lịch học kỳ V -LT TCN - TCCN - CD Tại trường K46

 //tuýeninh2018