BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN  THÁI NGUYÊN
-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT KHÓA HỌC 2011 – 2014

HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP K45, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K46, CAO ĐẲNG NGHỀ K45, TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ K45, LIÊN THÔNG TCCN àCĐ K46

(Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/7/2014)

* Địa điểm:  Tại Nhà Thể chất.

* Thành phần: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HS-SV, TT Ngoại Ngữ - Tin học & Tuyển sinh.

* Chương trình tổng kết:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

1

Từ 8h01’ đến 8h10’

Tập trung học sinh, sinh viên. ổn định trật tự

Phòng Công tác HS, SV

 

2

Từ 8h11’ đến 8h30’

Đọc Quyết định tốt nghiệp; Thông báo lịch phát bằng.

Đ/c Đỉnh – phòng Đào tạo

 

3

Từ 8h31’ đến 8h40’

Công bố Quyết định khen thưởng khóa học.

Đ/c Tuận – Phòng CT HS-SV

 

4

Từ 8h41’ – 9h30’

Tư vấn việc làm.

TT Ngoại ngữ - Tin học  & Tuyển sinh

 

5

- Từ 9h31’ đến 11h25’

- Từ 13h đến 17h

Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm (Tại phòng Đào tạo)

Học sinh, sinh viên ký giấy xác nhận ra trường tại 04 phòng liên quan trước khi nhận bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Phòng Đào tạo

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2014

                    

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Dương Đình Nông