Căn cứ Quyết định số 473/QĐ – BCT, ngày 15 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên;

      Căn cứ vào khoản 2 điều 4 của Quyết định số 473/QĐ- BCT. Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc trường như sau:

  Điều 1. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế:

    I . Chức năng:

        Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác chuyên môn như: Xây dựng Tờ trình mở ngành, nghề đào tạo; Quản lý quá trình xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và chuẩn đầu ra; Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác Quốc tế; Quản lý, tổ chức các kỳ thi; Đánh giá quá trình dạy học; Quản lý văn bằng, chứng chỉ; Tổng hợp giờ giảng; Quản lý mẫu biểu đào tạo; Hoàn thiện các báo cáo định kỳ của cấp trên và quản lý cán bộ, viên chức của Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

    II .Nhiệm vụ:

      1. Xây dựng Tờ trình mở ngành, nghề đào tạo  :

a) Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, Thông tư hướng dẫn, các Quyết định ban hành chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ngành, nghề đào tạo phù hợp với điều kiện chung của nhà trường.

b) Làm đầu mối, chủ trì việc đề xuất xây dựng Tờ trình mở ngành, nghề đào tạo phù hợp với các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, chức năng nhiệm vụ của trường.

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp cùng các khoa chuyên môn trong việc xây dựng nội dung Tờ trình mở ngành, nghề đào tạo. Cụ thể:

- Tên ngành, nghề, thời gian đào tạo: Theo đúng chương trình khung của Bộ ban hành và đúng danh mục, cấp trình độ đào tạo;

- Nội dung chương trình đào tạo: Xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo khối lượng kiến thức khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bắt buộc (70%) theo khung chương trình của Bộ và 30% khối lượng kiến thức tự chọn theo hướng chuyên sâu của ngành nghề đào tạo và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

- Thống kê đội ngũ giáo viên đảm nhiệm giảng dạy các học phần và đủ điều kiện tham gia quá trình tổ chức đào tạo; Thống kê cơ sở vật chất phục vụ cho yêu cầu mở ngành, nghề mới.

- Đề xuất phương án tuyển dụng giáo viên cho phòng Tổ chức hành chính cho ngành, nghề mới khi cần thiết.

d) Lưu trữ hồ sơ mở ngành, nghề đào tạo và các Quyết định của Bộ cho phép liên quan.

   2.Quản lý quá trình xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và chuẩn đầu ra:

a) Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản, các Quyết định ban hành chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ngành, nghề đang được đào tạo tại trường.

b) Xây dựng chương trình chương trình đào tạo chi tiết với số đơn vị học trình và số tín chỉ phù hợp với quy định của Bộ và thời gian đào tạo các bậc, hệ đào tạo của trường dựa trên đề xuất và sự tham khảo ý kiến của các khoa chuyên môn.

c) Lập kế hoạch và đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu các chương trình môn học, giáo trình nội bộ và các tiểu ban biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình, bộ đề thi, câu hỏi ôn tập;

d) Giúp Hiệu trưởng thường trực kiểm tra, quản lý quá trình tổ chức biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung  chương trình, giáo trình, bộ đề thi, câu hỏi ôn tập.

đ) Hàng năm tổ chức các Hội nghị, hội thảo góp ý cho các chương trình, giáo trình trên cơ sở đã được các khoa chuyên môn rà soát.

e) Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ, tin học và Tuyển sinh, các Khoa chuyên môn trong việc lấy ý kiến của học sinh, sinh viên, các Doanh nghiệp trong việc bổ sung, rà soát, chỉnh sửa chương trình, giáo trình và chuẩn đầu ra.

h) Lưu trữ toàn bộ các chương trình đào tạo theo năm học, các chương trình chi tiết môn học, giáo trình nội bộ đã được Hiệu trưởng ký duyệt và ban hành.

    3. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu :

 a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập tiến độ, kế hoạch đào tạo năm học, kỳ học, khóa học và kết hợp với các khoa chuyên môn xây dựng thời khóa biểu, lịch thi hết môn hợp lý, khoa học, lôgic.

 b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc giáo viên thực hiện đúng thời khóa biểu và lịch thi đã ban hành, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan.

 c) Dựa trên báo cáo kết quả tuyển sinh, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đề xuất với Hiệu trưởng và phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc bố trí thời khóa biểu kỳ học, năm học, cụ thể:

- Xây dựng thời khóa biểu trên cơ sở chương trình đào tạo kỳ học, năm học đã được duyệt;

- Đảm bảo về thời gian, số tiết theo đúng khung chương trình;

- Bố trí giáo viên giảng dạy hợp lý trên cơ sở đề xuất của các khoa chuyên môn;

- Dự kiến được số giờ giảng của từng tổ môn trên cơ sở kế hoạch giáo viên các khoa chuyên môn đã lập từ đầu mỗi kỳ học. Báo cáo Hiệu trưởng về số giờ thực giảng đầu kỳ, cuối kỳ;

- Điều chỉnh thời khóa biểu khi có sự biến động về thời gian;

- Lập lịch thi hết môn theo Quyết định số 136/QĐ-CĐCN ngày 24/4/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ thi của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đảm bảo hợp lý, khoa học.

 d) Lưu trữ các mẫu biểu liên quan.

 

 

    4. Công tác nghiên cứu khoa học:

        a) Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học từng năm học theo đúng Quyết định số 490/QĐ-CĐCN ngày 28/9/2012 về việc ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp trường của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và Công văn hướng dẫn của Bộ Công thương hàng năm đảm bảo hợp lý, khoa học;

b) Đề xuất danh sách Hội đồng xác định danh mục, Hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu, thanh lý các đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp trường.

c) Lập lịch họp và chuẩn bị hồ sơ, các mẫu biểu cho các Hội đồng;

d) Là thường trực Hội đồng và trực tiếp theo dõi, kiểm tra, quản lý quá trình các cá nhân, tổ chức nghiên cứu các đề tài, sáng kiến, giải pháp cấp trường về mặt mẫu biểu, tiến độ thực hiện, các đề xuất (nếu có).

đ) Báo cáo định kỳ và đột xuất  với cấp trên trong quá trình thực hiện các đề tài, sáng kiến, giải pháp.

e) Tổng hợp kết quả các đề tài, sáng kiến, giải pháp, bài báo để tính giờ giảng và gửi phòng Tổ chức hành chính, Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường.

h) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, quyết định liên quan của các đề tài, sáng kiến, giải pháp, bài báo. Lập báo cáo khi có yêu cầu của các Bộ, ngành.

    5. Hợp tác Quốc tế:

a) Nghiên cứu văn bản, thông tư hướng dẫn về quy trình hợp tác đào tạo với các nước trong khu vực và trên thế giới khi cớ cơ hội.

b) Chủ trì và chịu trách nhiệm về bố cục, nội dung các tờ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức quá trình đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến đào tạo với các cơ sở nước ngoài.

d) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quy trình đào tạo, kết quả phối hợp đào tạo, văn bằng chứng chỉ trong quá trình tổ chức đào tạo với các cơ sở nước ngoài.

Đ) Lưu trữ hồ sơ theo quy định trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

    6. Quản lý, tổ chức các kỳ thi:

a) Lập lịch thi hết học phần, môđun (Lần 1, lần 2, lần 3) dựa trên tiến độ, thời khóa biểu vào đầu các kỳ học. Lập kế hoạch đào tạo theo năm học, kỳ học, kế hoạch thi tốt nghiệp vào đầu học kỳ cuối của khóa học.

b) Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc bố trí giảng viên coi, chấm thi.

c) Đề xuất các phương án ghép, tách phòng thi khi cần thiết.

d) Đánh phách, cắt phách, khớp điểm, niêm phong bài thi sau khi thi và chịu trách nhiệm về quá trình chấm thi.

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng thành phần hội đồng và trực tiếp làm Thường trực hội đồng trong các kỳ thi và xét tốt nghiệp các hệ đào tạo. Phối hợp cùng các khoa chuyên môn lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp.

e) Tổng hợp, lưu trữ điểm (bản gốc).

h) Lưu trữ bài thi, phách thi và lập biên bản hủy theo quy định. Lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp và các giấy tờ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp các khóa, hệ đào tạo.

l) Quy trình coi, chấm, ra đề thi và các nội dung khác theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 136/QĐ-CĐCN ngày 24/4/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ thi của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

    7. Đánh giá quá trình dạy học:

a) Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm đưa ra phương án nâng cao chất lượng dạy và học.

b) Lập kế hoạch và giúp Hiệu trưởng chủ trì về mặt chuyên môn quá trình tổ chức hoặc tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh sinh viên giỏi các cấp.

c) Phối hợp với phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lượng trong việc kiểm tra tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và kế hoạch giáo viên, có nhận xét đánh giá, nhắc nhở kịp thời.

d) Sau mỗi kỳ học, trực tiếp kiểm tra việc thực hiện sổ sách, mẫu biểu của giáo viên theo quy định của Bộ.

đ) Việc đánh giá các học phần, môđun trong quá trình tổ chức đào tạo được thực hiện theo đúng Quyết định số 157/QĐ-CĐCN ngày 12/5/2014 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, trong đó nhiệm vụ của phòng Đào tạo được cụ thể như sau:

- Kiểm tra mẫu và thông tin trong phiếu điểm của giáo viên bộ môn trước khi ký nhận. Kiểm tra tính chính xác, nghiêm túc trong việc giáo viên thực hiện Quy định trên về điều kiện học sinh, sinh viên được hoặc không được dự thi các lần thi hết học phần, môđun.

- Nhập điểm, tính điểm học kỳ, năm học, khóa học có tính đến lần thi thứ nhất để xét học bổng và lần thi đạt điểm cao nhất được ghi trong bảng điểm khóa học.

- Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng xét lên lớp, xét tốt nghiệp. Trực tiếp là thường trực hội đồng xét lên lớp, xét chuyển kỳ.

- Lập bảng điểm và phân loại kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo kỳ học, năm học, khóa học, để từ đó giúp cho phòng Công tác học sinh, sinh viên có chế tài khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng khuyến khích.

        e) Lưu trữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo kỳ học, năm học, khóa học. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng điểm toàn khóa học của học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp. Ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả đánh giá học tập cho học sinh, sinh viên vào sổ Đăng bộ theo mẫu quy định.

    8. Các nhiệm vụ khác (Quản lý văn bằng, chứng chỉ; tổng hợp giờ giảng; quản lý mẫu biểu đào tạo; hoàn thiện các báo cáo định kỳ của cấp trên)

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tính chính xác của văn bằng, chứng chỉ; quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổng hợp giờ giảng theo tháng, kỳ học, năm học đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khoa học.

c) Ghi chép và quản lý các mẫu biểu đào tạo theo quy định của Bộ, Ban, ngành.

d) Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cấp, các ngành liên quan đến lĩnh vực đào tạo khi được phân công của lãnh đạo nhà trường.

      9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công:

>> Xem chi tiết tại đây