Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng: là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn bộ phận có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

     Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên, các công đoàn bộ phận đã long trọng tổ chức Đại hội.

  

   

         Ban chấp hành các công đoàn bộ phận.