Ngày 08/6/2015, tại phòng họp 403, trường CĐCN Thái Nguyên đã tổ chức họp, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường:

* Đề tài: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý sách và độc giả của thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên” 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Minh

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh hội đồng

1

TS. Tô Văn Khôi

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo

Trưởng bộ môn, Khoa Điện

UV, PB1

3

ThS. Nguyễn Khải Hoài Anh

Khoa Điện

UV, PB2

4

ThS. Dương Đình Nông

Phó Hiệu trưởng

UV

5

ThS.Triệu Văn Lợi

Trưởng phòng Kế toán Tài chính

UV

6

ThS. Chu Thị Thùy Giang

Phòng Đào tạo – NCKH

UV, thư ký

* Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ thăm lớp ở trường CĐCN Thái Nguyên”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh hội đồng

1

TS. Tô Văn Khôi

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

ThS. Gia Thị Định

Trưởng khoa, Khoa Điện

UV, PB1

3

ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Trưởng khoa, Khoa Cơ khí

UV, PB2

4

ThS. Dương Đình Nông

Phó Hiệu trưởng

UV

 

ThS. Nguyễn Trung Phương

Trưởng phòng TTKT & KĐCL

UV

5

ThS.Nguyễn Thị Việt Hương

Trưởng phòng Đào tạo NCKH

UV

6

ThS. Chu Thị Thùy Giang

Phòng Đào tạo – NCKH

UV, thư ký

* Đề tài:“Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình máy tính hỗ trợ giảng dạy và học tập môn Thống kê toán học thuộc học phần Xác suất và Thống kê trong Trường CĐCN Thái Nguyên”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thế nghĩa

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh hội đồng

1

TS. Tô Văn Khôi

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

ThS. Vũ Đình Minh

GĐ, TT TT-TV

UV, PB1

3

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo

Trưởng Bộ môn, Khoa Điện

UV, PB2

4

ThS. Dương Đình Nông

Phó Hiệu trưởng

UV

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

UV

5

ThS.Nguyễn Thị Việt Hương

Trưởng phòng Đào tạo NCKH

UV

6

ThS. Chu Thị Thùy Giang

Phòng Đào tạo – NCKH

UV, thư ký

 

Đề tài:“Phương pháp dạy học Module hàn điện cơ bản theo hướng phát triển năng lực thực hiện cho học sinh”

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thanh Hưng

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh hội đồng

1

TS. Tô Văn Khôi

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Trưởng khoa, Khoa Cơ khí

UV, PB1

3

Nông Quốc Thành

Khoa Cơ khí

UV, PB2

4

ThS. Dương Đình Nông

Phó Hiệu trưởng

UV

 

ThS. Triệu Văn Lợi

Trưởng phòng Tài chính kế toán

UV

5

ThS.Nguyễn Thị Việt Hương

Trưởng phòng Đào tạo NCKH

UV

6

ThS. Chu Thị Thùy Giang

Phòng Đào tạo – NCKH

UV, thư ký