1. Thời gian

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 2/7÷6/7/2015

- Thành lập Hội thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Các Ban giúp việc: Thư ký, Ban Đề, ban chấm, Ban coi thi.

- Hiệu Trưởng chỉ đạo

- P. Đào tạo và TCHC thực hiện

2

Từ 9/7/2015

Xét hạnh kiểm học kỳ IV, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 10/7/2015

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng xét tư cách dự thi TN

4

14h00’ ngày 10/7/2015

Tập trung học sinh tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 21/6÷27/7/2015

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 28/7/2015

Thi môn Chính trị

Ban coi thi, Thư ký

7

13h30’ ngày 28/7/2015

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi , Thư ký

8

Từ 7h00’ ngày 29/6/2015

Thi thực hành

Ban coi thi , Thư ký, Ban chấm thi

9

7h00’ ngày 30/7/2015

Thi môn Toán

Ban coi thi, Thư ký

10

13h30’ ngày 30/7/2015

Thi môn Hóa

Ban coi thi, Thư ký

11

15h00’ ngày 30/7/2015

Thi môn Vật lý

Ban coi thi, Thư ký

12

Từ 14h00’ ngày 28/7 ÷31/7/2015

Chấm thi các môn thi lý thuyết

Ban chấm thi, Ban TK

13

Ngày 31/7,  1, 2, 3, 4/8/2015

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

14

Từ 1/8 ÷ 3/8/2015

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

15

9h00’ ngày 4/8/2015

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng xét TN

16

Từ 5/8/2015

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC; Phòng CTHS; Phòng Đào tạo

17

8h30’ ngày 14/8/2015

Phát bằng tốt nghiệp tại phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo, P. CTHS, P. Tài vụ.

2. Môn thi tốt nghiệp:

  Căn cứ theo Điều 16 của Quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Thi môn Chính trị, Toán:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

2. Thi môn Lý thuyết chuyên môn nghề:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

3. Thi môn Thực hành nghề:

- Hình thức thi: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm

- Thời gian: 01 ngày.

4. Thi môn Vật lý và Hóa học: Trắc nghiệm (Từ 60 phút đến 90 phút)

            Ban Đề thi ra đề dựa trên cơ sở kiến thức trong nội dung chương trình chi tiết và chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành có tham khảo bộ đề thi chung.

>> Xem chi tiết nội dung