Căn cứ Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ số 11.15.ĐTKHCN/HĐ-KHCN ký ngày 16 tháng 1 năm 2015 giữa Bộ Công thương và trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.           

     Ngày 27 tháng 10 năm 2015 Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 đã tiến hành đánh giá cấp cơ sở

            Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển và quan sát trạng thái hệ cần cẩu treo”

            Mã số: ĐTKHCN.201/15.

Danh sách hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài  khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2015

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác, chức vụ

Chức danh

1

PGS.TS. Lại Khắc Lãi

Trưởng Ban khoa học, công nghệ và môi trường – Địa học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

Th.s. Nguyễn Xuân Đỉnh

Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH&HTQT, trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên

UV thư ký

3

TS. Đặng Danh Hoằng

Phó trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ủy viên –

Phản biện 1

4

Th.s Nguyễn Việt Hùng

Phó trưởng khoa Điện – Điện tử - Tin học, trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Ủy viên –

Phản biện 2

5

Th.s Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên khoa Điện – Điện tử - Tin học, trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Ủy viên

6

Th.s Hoàng Tuệ Minh

Tổ trưởng chuyên môn, khoa Điện – Điện tử - Tin học, trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Ủy viên

7

Th.s Vũ Đình Minh

Giám đốc trung tâm Thông tin – thư viện, trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Ủy viên