Dự thảo

QUY ĐỊNH 

về việc xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học của  trường CĐCN Thái Nguyên

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc xây dựng (biên soạn mới và chỉnh sửa) chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học của  trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, bao gồm: Mục đích, yêu cầu khi xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học;  Qui trình xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học và tiêu chuẩn, trách nhiệm của chủ biên và các thành viên; trách nhiệm của các phòng khoa liên quan.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học.

>> xem chi tiết nội dung "Dự thảo Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình và đề thi các môn học của  trường CĐCN Thái Nguyên"

 //tuýeninh2018