Căn cứ quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

       Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp Hội đồng xác định danh mục đề tài, sáng kiến năm học 2015 – 2016 vào ngày 29/10/2015.

        Trong hai ngày 26/11/2015 và ngày 02/12/2015 Hội đồng khoa học của nhà trường đã tổ chức tuyển chọn đề tài, sáng kiến năm học 2015 – 2016.