Khóa 47
Khóa 48
Khóa 49
Cơ khí A
Cơ khí
Cơ khí
Cơ khí B
Điện
KT điện
Điện A
TCCN
TCN - CS
Điện B
TCN - CS
TCCN
S/c ô tô TCN - CS
Hàn
GD thể chất hệ Cao Đẳng
Hàn
S/c ô tô TCN - CS
GD thể chất hệ TCCN, TCN
Điện TCN - CS
  GD quốc phòng hệ Cao đẳng
    GD quốc phòng hệ TCCN

 //tuýeninh2018