Loại văn bản:                     Quy chế nội bộ

Tải về nội dung quy chế: Quy định chế độ giáo viên năm 2016.pdf

Mẫu biểu đính kèm:          Bieutonghopgiogiang(1).xls

 


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           

QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc đối với giảng viên và giáo viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2016/QĐ-CĐCN, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên )

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có tham gia giảng dạy của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên, (gọi chung là nhà giáo) bao gồm: nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên; định mức thời gian làm việc; giờ chuẩn giảng dạy; quản lý, sử dụng và áp dụng thời gian làm việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với Nhà giáo có tham gia giảng dạy thuộc biên chế sự nghiệp của trường, tham gia giảng dạy các bậc đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

Văn bản này không áp dụng đối với Nhà giáo thỉnh giảng

Điều 3. Mục đích

1. Làm căn cứ để Hiệu trưởng nhà trường phân công, bố trí, sử dụng, tăng cường hiệu lực công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động đối với nhà giáo.

2. Làm căn cứ để nhà trường kiểm tra, thẩm định, đánh giá và xây dựng chính sách, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên.

3. Làm cơ sở để nhà giáo xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của Nhà giáo.

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

Điều 4. Các nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên: Được thực hiện đối với từng chức danh theo các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH, cụ thể:

1. Nhiệm vụ của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp: Thự hiện theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ công tác giáo viên giảng dạy Trung cấp chuyên nghiệp;

2. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên dạy nghề: Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề;  Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/09/2010 của Bộ LĐTB&XH Qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề;

3. Nhiệm vụ của giảng viên: Thực hiện theo Thông tư số 47/2014/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Qui định Chế độ làm việc đối với giảng viên; Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

4. Thông tư liên tịch liên Bộ số 15/2015/TTLT-BGD&ĐT- BLĐTBXH- BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 Qui định chế độ, chính sách với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên Quốc phòng và an ninh;

5. Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV Việt nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Chương III
 ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY CỦA NHÀ GIÁO

Điều 5. Định mức thời gian làm việc

1.Thời gian làm việc của Nhà giáo theo chế độ tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học.

2.Tổng quỹ thời gian làm việc của Nhà giáo trong 1 năm học để thực hiện nhiệm vụ  giảng dạy; Nghiên cứu khoa học; Học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác là 44 tuần ( 1760 giờ) sau khi trừ số ngày nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. Tổng quỹ thời gian này được phân chia cho từng nhiệm vụ, quy định ở bảng 1

.... chi tiết xem file đính kèm

 //tuýeninh2018