>> Lịch thi K48, học kỳ I - Năm học 2016-2017

>> Lịch thi K49, học kỳ I - Năm học 2016-2017

>> Lịch thi K50, học kỳ I - Năm học 2016-2017//tuýeninh2018