Thể lệ và câu hỏi cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)