THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Lớp Điện_CĐ K49                                              Lớp Điện_CĐ K50

Lớp Cơ khí_CĐ K49                                           Lớp Cơ khí_CĐ K50

Lớp Điện_TCN K49                                            Lớp Điện_TCN K50

Lớp Hàn_TCN K49                                             Lớp CN Ô tô_TCN K50

Lớp CN Ô tô_TCN K49