THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Lớp Điện_CĐ K49                                 Lớp Điện_CĐ K50                        Lớp Điện_CĐ K51

Lớp Cơ khí_CĐ K49                              Lớp Cơ khí_CĐ K50                    Lớp Cơ khí_CĐ K51

Lớp Điện_TCN K49                               Lớp Điện_TCN K50                      Lớp TC(3 năm)_ K51

Lớp Hàn_TCN K49                                Lớp CN Ô tô_TCN K50

Lớp CN Ô tô_TCN K49//tuýeninh2018