THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

                        Do có sự thay đổi trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ NCKH công nghệ, Nhà trường thông báo triển khai tới toàn thể các đ/c cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học cấp Trường nộp đề xuất và thuyết minh về Phòng Đào tạo để Hội đồng Khoa học nhà trường họp và tư vấn, đánh giá, lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường có chất lượng và khả thi.

            Đề nghị các Phòng, Khoa chuyên môn, các tổ chức, cá nhân chú ý lập phiếu Đề xuất (theo mẫu), in thành 02 bản nộp kèm với 10 bản Thuyết minh đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo vào sáng ngày 19/10/2017 cho đồng chí Giang để kịp tổng hợp hồ sơ tiếp tục trình lên Hội đồng xác định danh mục và Tuyển chọn đề tài cấp Trường.

            Đề nghị các khoa chuyên môn, các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng Thông báo này. Các Phiếu đề xuất và bản Thuyết minh gửi muộn sẽ không được tiếp tục đề xuất lên Hội đồng xác định danh mục và Tuyển chọn đề tài./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ngày 2 tháng 10  năm 2017

                      KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                   NGƯỜI LẬP
                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG


                         Dương Đình Nông                                                                   Nguyễn Thị Việt Hương

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
Năm học 2017 – 2018

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Ghi chú

1

Từ 15/8/2017 ÷  20/9/2017

Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tổ chức, cá nhân

 

2

Từ 21/9/2017 ÷ 20/10/2017

Tập hợp, tổng hợp danh sách các đề tài.

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

3

Từ 21/10/2017 ÷ 30/10/2017

Thành lập Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

 

4

Từ 01/11/2017 ÷ 10/11/2017

Ra Quyết định thành lập Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

 

5

Từ 11/11/2017 ÷ 15/11/2017

Họp Hội đồng đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Hội đồng đồng xác định danh mục và tuyển chọn

 

6

Ngày 16/11/2017

Công bố trên trang Web

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

7

Từ 17/11/2017 ÷ 31/11/2017

Ra Quyết định và ký hợp đồng giao cho Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

 

8

Từ 02/12/2017

Xây dựng báo cáo các đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

9

17/3 & 15/5/2018

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

10

25/3 & 23/6/2018

Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để nghiệm thu cho phòng Đào tạo

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

11

26/3 & 24/6/2018

Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

 

12

29/3 & 29/6/2018

Dự kiến họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, sáng kiến

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, sáng kiến

 

13

30/3 & 30/6/2018

Thanh lý đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng, Tổ chức, cá nhân

 

14

15/6 & 15/11/2018

Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

* Ghi chú: Đề nghị các khoa chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên, trường hợp dăng ký đề tài muộn phòng Đào tạo sẽ không tổng hợp và đưa vào năm tiếp theo.

                                                                                                                                                                    Ngày 15 tháng 8 năm 2017

                       KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                        NGƯỜI LẬP
                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           

                          Dương Đình Nông                                                                                                              Nguyễn Thị Việt Hương