Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017