Trong hai ngày 09/11 và 10/11/2017 Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tiên hành họp hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2017 – 2018.

      Đây là hoạt động khoa học thường niên hàng năm của nhà trường nhằm xác định và tuyển chọn ra những đề tài khoa học phục vụ cho việc giảng dạy và nâng cao chất lượng bài học trong nhà trường. Năm nay có tất cả 19 đề tài, sáng kiến, giải pháp được tuyển chọn trên tát cả các lĩnh vực giảng dạy của nhà trường.