LỊCH THI HẾT MÔN HỌC, MÔ-ĐUN KÌ I NĂM HỌC 2017-2018