Ngày 11/01/2018, Đảng ủy trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

     Phát biểu trước Hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Khánh – Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Thái nguyên nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước.

     Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
     Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
    Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
    Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

      Cũng cùng ngày nhà trường cũng đã tổ chức bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo nhà trường nhệm kỳ vừa qua.