LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

CĐ Điện K49 CĐ Điện K50 CĐ Điện K51
CĐ Cơ khí K49
CĐ Cơ khí K50 CĐ Cơ Khí K51
TCN Điện K49 TCN Điện K50 TCN Điện K51
TCN Hàn K49
TCN Ô tô K50  
TCN Ô tô K49