Thực hiện Công văn số 6603/BCT-TCCB của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công thương về việc triển khai thực hiện thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chiêu ngày 17 tháng 10 năm 2018 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn Công tác  xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020.

     Về dự với lấp tập huấn còn có: Đ/c Nguyễn Văn Đà – Phó hiệu trưởng nhà trường;

     Đ/c Đỗ Văn Thăng – Trưởng phòng đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng; Các thành viên hội đồng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.

     Lớp tập huấn diên ra thành công tốt đẹp và đạt được những mục đích cụ thể đã đề ra như:

     - Thực hiện luật giáo dục Nghề nghiệp và triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo qui đinh của tổng cục giáo dục Nghề nghiệp. 

     -  Kế thừa và phát huy các thành tích về công tác đảm bảo chất lượng đã đạt được trong năm 2018. Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của nhà trường.

     - Nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của nhà trường; Đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra, nhà tuyển dụng và nhu cầu xã hội.

     - Kiện toàn Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ trường phát triển văn hoá chất lượng trong giáo dục văn hoá minh chứng trong hoạt động quản trị, đảm bảo các tiêu chí kiểm định chất lượng nhà trường và các chương trình đào tạo.

     - Làm cơ sở để các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch đảm bảo và cải tiến chất lượng của từng đơn vị.