Căn cứ quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường CĐCN Thái Nguyên. Căn cứ vào hợp đồng triển khai các sáng kiến, giải pháp cấp trường năm học 2018 – 2019.

      Ngày 25/3/2019 Hội đồng khoa học nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp khoa học công  nghệ cấp trường năm 2019.

       Hội đồng đã họp đánh giá tất cả 7 sáng kiến, giải pháp khoa học công nghệ đợt này trong đó có 5/7 sáng kiến, giải pháp xếp loại khá và 2/7 sáng kiến, giải pháp xếp loại tốt.

 //tuýeninh2018