ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THÁI NGYÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 
* Thái Nguyên, ngày  25 tháng 6 năm 2019

Số:   33  - CV /ĐU

V/v  Thực hiện một số quy định về công tác
bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

 

Kính gửi: Chi ủy các chi bộ

Thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, trên cơ sở đó Đảng ủy đề nghị chi ủy( Bí thư ) các chi bộ quán triệt đến đảng viên trong chi bộ với nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Ban Chấp HànhTrung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

( Các chi bộ lưu trữ văn bản trên dưới dạng “ MẬT” không phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng)

2. Các chi bộ nhắc nhở đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc thủ tục khi đi nước ngoài:

- Có đơn đề nghị được nhà trường đồng ý hoặc cử đi công tác nước ngoài

- Báo cáo cấp ủy đảng trước khi đi nước ngoài( Đi công tác, tham quan, du lịch, việc riêng…) ( Mẫu 01) và báo cáo kết quả  sau khi đi nước ngoài( mẫu 02- sau khi về nước trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc) về:  Nội dung, kết quả chuyến đi; việc chấp hành pháp luật nước sở tại; việc thực hiện quy định về bảo vệ chính trị nội bộ cho Chi ủy và Đảng ủy và báo cáo lên cấp ủy cấp trên ( nếu thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý)

3. Yêu cầu tất cả các đảng viên thuộc một trong những trường hợp sau đây phải báo cáo bằng văn bản cho chi ủy và Đảng ủy: ( Khoản 1, Điều 23 Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hànhTrung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng)

3.1. Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mời đi nước ngoài, là thành viên cho tổ chức của họ ngoài hiệp định hợp tác giữa 2 nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác; mời hoặc thuê làm việc dưới mọi hình thức.

3.2. Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mời đi nước ngoài cho, tặng tiền, hàng, hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

3.3 Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mời đi nước ngoài liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức. Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản.

3.4. Nhận Huân chương, Huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác.

3.5. Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng; con sinh sống làm việc ở nước ngoài.

3.6. Bản thân hoặc có con với người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài. Bản thân làm thủ tục xuất cảnh để sinh sống, định cư ở nước ngoài; ra nước ngoài về việc riêng.

3.7.Có vợ, chồng, con học tự túc ở nước ngoài hoặc được cá nhân tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời tham quan, du lịch, hội thảo, nghiên cứu, học tập, chữa bệnh ở nước ngoài.

4. Hình thức báo cáo

Đảng viên thực hiện báo cáo bằng văn bản theo mẫu đính kèm gửi về cho Văn phòng Đảng ủy, thực hiện lưu sổ theo quy định.

Đây là một trong những nội dung quan trọng, kính đề nghị Chi ủy ( Bí thư) các chi bộ nghiêm túc triển khai và quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ Văn phòng Đảng ủy để được hướng dẫn.

Nơi nhận:              

- Đảng ủy viên; chi bộ

- Lưu VP

 

T/M ĐẢNG ỦY

Bí thư

(Đã ký)

Tô Văn Khôi

 

 

                                                                       

 //tuýeninh2018