Quyết định V/v ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao độn

 //tuýeninh2018