Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020

                    Khóa 51
           Khóa 52
       Khóa 53
Lớp Cao đẳng CNKT cơ khí Lớp Cao đẳng công nghệ ô tô Lớp trung cấp công nghệ ô tô
Lớp Cao đẳng CNKT điện Lớp Cao đẳng CNKT điện - điện tử Lớp trung cấp điện công nghiệp
Lớp Trung cấp điện công nghiệp Lớp trung cấp công nghệ ô tô Lớp trung cấp may, hàn,
cắt gọt kim loại, kế toán
  Lớp trung cấp điện công nghiệp Lớp Cao đẳng K53
  Lớp trung cấp may  //tuýeninh2018