KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

                        Kính gửi:  Các Phòng, Khoa, Trung tâm

Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm;

Căn cứ Nghị địnhsố 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP;

Thực hiện Công văn số 8640/BCT-TCCB ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019;

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động bảo đảm khách quan, công bằng, toàn diện, cụ thể và thực chất; lấy kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá và phân loại.

- Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và phân loại của đơn vị mình; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với công chức, viên chức và người lao động được đánh giá và phân loại.

2. Kế hoạch thực hiện:

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

Ngày 27-29/11

Triển khai kế hoạch đánh giá phân loại viên chức năm 2019 và mẫu biểu đánh giá, phân loại (lấy tại website: http://cdcntn.edu.vn)

Phòng TCHC; TT Thông tin TV

2

Từ ngày 30/11 – 3/12

Công chức, viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 02 (đối với công chức)Mẫu số 03 (đối với viên chức).

Các đơn vị

Các đơn vị họp kiểm điểm đánh giá, phân loại viên chức theo tiêu chuẩn đánh giá viên chức (Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; Nghị địnhsố 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 và Công văn 8640/BCT-TCCB ngày 13/11/2019)

Các đơn vị

3

Ngày 4/12

Các đơn vị gửi phiếu đánh giá viên chức, bản tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại và biên bản họp đơn vị về phòng TCHC (Đ/c Hải)

Các đơn vị

4

Ngày 6/12

Họp hội đồng đánh giá, phân loại viên chức

Các đ/c trong hội đồng

5

Ngày 9-10/12

Phòng TCHC hoàn thiện phiếu đánh giá công chức, viên chức

Phòng TCHC

    Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị triển khai và tổ chức đánh giá, phân loại viên chức theo kế hoạch và đảm bảo tính chính xác theo hướng dẫn.

Mẫu biếu:

 - Mẫu số 02

 - Mẫu số 03

 //tuýeninh2018