>> Nội dung văn bản

>> Mẫu đánh giá


 

KẾ HOẠCH

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên năm 2019

        Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tâp thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 21 –HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 20/11/2019 của ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên vềviệckiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và  tập thể, cá nhân  cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên. Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện như sau:

1-     Kế hoạch thực hiện

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận cá nhân thực hiện

1

02-03/12/2019

06/12/2019

1. Xây dựng kế hoạch của Đảng ủy

2. Xây dựng kế hoạch của chi bộ

1.TV Đảng ủy

2. Bí thư chi bộ

2

05/12/2019

Họp Đảng ủy mở rộngtriển khai thực hiện: Thành phần gồm các Đ/c trong Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Bí thư Đảng ủy

* TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

3

01-10/12/2019

1. Lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú

2. Viết Báo cáo kiểm điểm tập thể (Mẫu 1) kết hợp mẫu Phiếu tự phân tích đánh giá xếp loại tổ chức đảng (Mẫu 1a).

- Kiểm điểm tập thể  BCH Đảng bộ

- Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu

- Kiểm điểm BCH Công đoàn

- Kiểm điểm BCH Đoàn TN

- Kiểm điểm BCH Chi bộ (kết hợp với Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý phòng, khoa, TT nếu các thành viên đều trong cấp ủy).

3. Cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý viết Bản kiểm điểm (Mẫu 2 - Viết tay) kèm theo Phiếu tự phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên.

Nội dung viết kiểm điểm: Tập thể theo PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 3; cá nhân theo PHỤ LỤC 2, PHỤ LỤC 4 Hướng dẫn số 14 của Thành ủy TN).

Dự thảo kiểm điểm tập thểgửi cho các thành viên tham gia Hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.

1. Đảng viên

2.

- TV Đảng ủy

- BGH

- TV Công đoàn

- TV ĐTN

- Chi ủy

 

 

3. Đảng viên

* CÁ NHÂN, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ ĐẢNG ỦY, CHI ỦY

4

12 - 13/12/2019

Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân (Chính quyền, đoàn thể)

1. Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu; cá nhân

2. Kiểm điểm  tập thể BCH Công đoàn; cá nhân

3. Kiểm điểm tập thể BCH Đoàn TN; cá nhân

- Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý (Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các TC CT-XH) theo mẫu 3 của Hướng dẫn số 14 của Thành ủy TN.

- Khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng các BCH theo PHỤ LỤC 5 của Hướng dẫn số 14 của Thành ủy TN

Sau khi họp nộp Bản Nhận xét của tập thể về đảng viên là thành viên lãnh đạo;Phiếu phân tích chất lượng – mẫu 4 (Nộp cho Đ/c Chiến).

 

 

1. Ban Giám Hiệu

2. BCH Công Đoàn

3. BCH ĐTN

5

16/12/2019

Họp kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành đảng bộ, kiểm điểm Ủy viên BCH đảng bộ

- Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý (Bí thư ĐU, Phó Bí thư ĐU) theo mẫu 3 và chấm điểm theo Phiếu tự chấm điểm tại mẫu 3a (Triển khai tại mẫu 7 và 8) của Hướng dẫn số 14 của Thành ủy TN.

- Khung tiêu chí đánh giá Tập thể theo PHỤ LỤC 5; Cá nhân Đảng ủy viên theo PHỤ LỤC 4. Bí thư, phó Bí thư theo Phần II của PHỤ LỤC 6 của Hướng dẫn số 14 của Thành ủy TN

Sau khi họp gửi cho các chi bộ Bản Nhận xét của tập thể (Đảng ủy) về đảng viên là thành viên lãnh đạo  (mỗi Đ/c một bản riêng).

 Đảng ủy

 

6

17 - 18/12/2019

Họp chi ủy, Chi Bộ:

1. Họp Chi ủy:Kiểm điểm tập thể BCH chi bộ (kết hợp với Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý phòng, khoa, TT);  kiểm điểm Ủy viên BCH.

- Đánh giá xếp loại đảng viên (mẫu 2a và PHỤ LỤC 2)

- Bỏ phiếu kín (Mẫu 6).

2. Họp chi bộ:

1)Kiểm điểm, đánh giá, bỏ phiếu kín (mẫu của Đảng ủy) xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 cấp độ (Theo khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tại PHỤ LỤC 2).

2)Chi ủy tổng hợp kết quả, đề xuất nội dung, nhận xét đánh giá mức xếp loại đảng viên (mẫu 5); xếp loại chi bộ (mẫu 1a -Theo khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tại PHỤ LỤC 1)

 Sau cuộc họp nộp các tài liệu sau cho Đ/c Chiến:

1)Bản kiểm điểm cá nhân + phiếu phân tích chất lượng; Nhận xét nơi cư trú;

2)Bản kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành

3)Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại (mẫu số 2 - có chữ ký của Bí thư chi bộ) cho từng đảng viên.

4)Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại chi bộ (mẫu số 1a- có chữ ký của Bí thư chi bộ).

5)Tổng hợp đề xuât mức chất lượng đảng viên và chi bộ ( mẫu 5); 

6)Biên bản họp chi bộ, biên bản kiểm phiếu.

7)Nhận xét của tập thể lãnh đạo, đoàn thể (với đảng viên là thành viên lãnh đạo).

 

1. Chi ủy

 

 

 

 

2. Chi ủy, đảng viên

* TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ; HỒ SƠ.

7

19/12/2019

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại

Đ/c Chiến

8

20/12/2019

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ.

2. Tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ.

Đảng ủy

9

24/12/2019

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý (Thành ủy quản lý) theo phiếu chấm điểm và tiêu chí xếp loại; Cá nhân viết kiểm điểm (mẫu số 3; tự chấm điểm vào phiếu chấm điểm theo mẫu 3a, đã triển khai cụ thể tại mẫu số 7 và 8).

 

 

2. Tự đánh giá xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo quản lý

   1) Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Công Đoàn

   2) Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Đoàn TN

   3) Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Đảng bộ;

   4) Đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý

1. Đảng ủy, Ban giám Hiệu, Bí thư, phó Bí thư chi bộ, trưởng đơn vị;  chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.

2. Đảng ủy

 

 

 

 

7

25/12/2019

1. Ra quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2019

2. Hoàn chỉnh báo cáo gửi Thành ủy Thái Nguyên.

1. TV Đảng ủy,

 

2. Đ/c Chiến

8. Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý (Đ/c Chiến và Hiền chuẩn bị)

(1). Tờ trình đánh giá xếp loại.

(2). Báo cáo kiểm điểm của tập thể, bản kiểm điểm cá nhân sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện.

(3). Phiếu tự phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân

(4). Bản tổng hợp phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của các chủ thể tham gia đánh giá.

(5). Văn bản gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân (nếu có).

(6). Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân).

(7). Phiếu bổ sung lý lịch của năm kiểm điểm.

(8). Bản kê khai tài sản của năm kiểm điểm.

(9). Kết quả lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).

(10). Quyết định tham gia Đề tài khoa học kèm theo Quyết định nghiệm thu Đề tài đưa vào áp dụng hoặc Quyết định của Hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên công nhận sáng kiến, giải pháp được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

 

 

2 - Tổ chức thực hiện

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân gồm (Đối tượng, nơi kiểm điểm, nội dung kiểm điểm và các bước tiến hành) và đánh giá phân loại theo hướng dẫn số 21 –HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên.

2. Chính quyền tiến hành đánh giá, bình xét, đánh giá công chức, viên chức, người lao động trước  làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên - Hoàn thành trước 15 giờ ngày 10/12/2019.

3. Đảng viên sau khi viết Bản tự kiểm điểm, nộp ngay cho Bí thư chi Bộ. Bí thư Chi bộ có trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xác nhận mức xếp loại công chức, viên chức vào Bản kiểm điểm đảng viên. Thời gian hoàn hoành trước 12/8/2019 (Trước khi họp chi bộ).

4. Các chi bộ hoàn thành công tác đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên, gửi các tài liệu của chi bộ cho Văn phòng Đảng ủy (Đ/C Chiến) trước ngày 19/12/2019.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Chi bộ chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm để đảm đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ như sau:

1 - Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương: Chỉ đạo chi bộ Nghiệp vụ 1; Chi bộ Nghiệp vụ 2; Chi bộ Đào tạo.

2 - Đ/c Nguyễn Tiến Luật: Chỉ đạo chi bộ Khoa Cơ khí; Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản - Kinh tế; Chi bộ Khoa Điện.

6. Văn Phòng Đảng ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện, thu nhận hồ sơ để nộp các báo cáo, các mẫu biểu về Ban Tổ chức Thành ủy trước 15 giờ ngày 25/12/2019. Thời gian, ngày giờ, địa điểm tổ chức cuộc họp, các bộ phận, cá nhân liên quan đăng ký trong Lịch công tác tuần; Các mẫu đánh giá và kế hoạch đăng tải trên Website của trường./.

 //tuýeninh2018