Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng năm 2020//tuýeninh2018