KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2020”

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020; Căn cứ kế hoạch số 113 - KH/TĐTN ngày 03/7/2020 của BCH Thành đoàn Thái Nguyên về Kế hoạch tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện“Mùa xanh 2020”. Ban thường vụ Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2020” với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của HSSV trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

          - Tạo môi trường để HSSV nhà trường được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, từ đó trưởng thành trong cuộc sống, học tập và công tác.

          - Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, HSSV; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong xã hội.

2. Yêu cầu:

  - Chiến dịch phải được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn về người và tài sản. Vừa chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, vừa tăng cường tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực, bám sát chủ đề của chiến dịch.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 8/2020.

Chi tiết kế hoạch Tổ chức Chiến dịch sinh viêntình nguyện“Mùa hè xanh 2020”

 //tuýeninh2018