* Mã số:                                                                               * Thể loại: Tin học

* Sách/tài liệu: Tài liệu lưu hành nội bộ                       * Đầu sách: Tin học đại cương

* Đối tượng sử dụng: Dành cho học sinh sinh viên chuyên tin

* Tóm tắt nội dung:

1. Tin học và máy tính điện tử

1.1 Một số khái niệm chung

1.2 Máy tính điện tử

1.2.1 Cấu trúc máy tính điện tử

1.2.2 Chức năng các khối của hệ thống máy tính điện tử

1.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

1.3.1 Hệ đếm

1.3.2 Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số đếm

1.3.3 Các phép toán trong hệ nhị phân

1.3.4 Lôgic mệnh đề

1.3.5 Các dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin trong MTĐT

2. Hệ điều hành

2.1 Hệ điều hành MS DOS

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Lưu trữ trên đĩa

2.1.3 Nạp hệ điều hành

2.1.4 Một số lệnh thường dùng của MS-DOS

2.1.5 Tiện ích NC

2.2 Hệ điều hành WINDOWS XP

2.2.1 Giới thiệu về hệ điều hành Windows XP

2.2.2 Trình quản lý Explorer

2.2.3 Tìm tài liệu trên các ổ lưu trữ

2.2.4  Sử dụng tiếng việt trên windows

3. Ngôn ngữ lập trình TP

3.1 Các khái niệm cơ bản

3.1.1 Giới thiệu về TP

3.1.2 Các khái niệm cơ bản về Turbo Pascal

3.1.3 Hằng - Biến - Biểu thức - Phép gán

3.1.4 Cấu trúc của một chương trình TP

3.1.5  Soạn thảo một chương trình

3.1.6  Nhập và xuất dữ liệu

3.2 Kiểu dữ liệu cơ bản

3.2.1 Kiểu số

3.2.2 Kiểu kí tự

3.2.3 Kiểu logic

3.2.2 Kiểu dữ  liệu tự  định nghĩa

3.3 Lệnh có cấu trúc

3.3.1 Lệnh và hệ lệnh

3.3.2 Cấu trúc lệnh cơ bản

3.4 Thư viện và Chương trình con

3.4.1 Chương trình con

3.4.2 Thư viện

3.5 Kiểu dữ liệu có cấu trúc

3.5.1 Kiểu vô hướng liệt kê - Kiểu đoạn con - Kiểu tập hợp

3.5.2 Kiểu Mảng - Ma trận

3.5.3 Kiểu xâu kí tự

3.5.4 Kiểu bản ghi

3.5.5 Kiểu File

3.6 Kiểu con trỏ - Biến động

3.6.1 Kiểu con trỏ

3.6.2 Biến động

3.6.3 Phân phối bộ nhớ HEAP và STACK