Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Hệ thống ĐBCLGD

CÁC QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TT

Tên quy trình

Mã quy trình

Thời gian có hiệu lực

1

Quy trình biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo

QT.ĐTNC.05

01/01/2019

2

Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình, giáo trình đào tạo

QT.ĐTNC.06

01/01/2019

3

Quy trình bổ sung, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án

QT.KĐ.02

01/01/2022

4

Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

QT.TTKT.04

01/01/2019

5

Quy trình cấp phát vật tư

QT.QTVT.01

01/01/2019

6

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.TTKT.09

01/01/2019

7

Quy trình đánh giá kết quả học tập

QT.ĐTNC.10

01/01/2022

8

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

QT.CTHS.02

01/01/2019

9

Quy trình dự giờ

QT.KCB.01

01/01/2019

10

Quy trình giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp

QT.TTTS.02

01/01/2022

11

Quy trình học lại, thi lại

QT.KKT.01

01/01/2019

12

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo

QT.LĐĐV.02

01/01/2019

13

Quy trình khắc phục phòng ngừa

QT.TTKT.04

01/01/2019

14

Quy trình khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

QT.TTKT.07

01/01/2019

15

Quy trình kiểm kê tài sản

QT.QTVT.02

01/01/2019

16

Quy trình kiểm soát công việc không đạt yêu cầu

QT.LĐĐV.01

01/01/2019

17

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT.TTKT.08

 

18

Quy trình kỷ luật học sinh sinh viên

QT.CTHS.03

01/01/2022

19

Quy trình lập kế hoạch tài chính ngân sách

QT.TCKT.01

01/01/2019

20

Quy trình mượn trả tài liệu thư viện

QT.TTTV.01

01/01/2019

21

Quy trình quản lý hồ sơ giảng dạy

QT.ĐTNC.02

01/01/2019

22

Quy trình quản lý nhập học đối với học sinh, sinh viên

QT.TTTS.03

01/01/2022

23

Quy trình quản lý sử dụng phòng học, nhà xưởng

QT.KCK.01

01/01/2019

24

Quy trình quản lý, cấp phát và lưu trữ văn bằng chứng chỉ

QT.ĐTNC.04

01/01/2019

25

Quy trình rà soát chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo

QT.ĐTNC.03

01/01/2019

26

Quy trình sinh hoạt lớp

QT.KCB.02

01/01/2022

27

Quy trình sửa chữa tài sản

QT.QTVT.03

01/01/2019

28

Quy trình thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo

QT.ĐTNC.08

01/01/2019

29

Quy trình thăm dò ý kiến phản hồi của người sử dụng lao động

QT.TTKT.01

01/01/2019

30

Quy trình thanh lý tài sản

QT.QTVT.05

01/01/2019

31

Quy trình thanh toán     

QT.TCKT.02

01/01/2019

32

Quy trình thanh tra trong trường

QT.TTKT.02

01/01/2019

33

Quy trình thi, xét và công nhận tốt nghiệp

QT.ĐTNC.03

01/01/2019

34

Quy trình thực hiện các cuộc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi

QT.TTKT.05

01/01/2019

35

Quy trình thực tập sản xuất

QT.KĐ.01

01/01/2019

36

Quy trinh tiếp nhận bàn giao tài sản

QT.QTVT.04

01/01/2019

37

Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun

QT.ĐTNC.01

01/01/2019

38

Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

QT.TTKT.06

01/01/2019

39

Quy trình tự đánh giá chất lượng CSGDNN

QT.TTKT.11

 

40

Quy trình tuyển sinh 2019

QT.TTTS.01

01/01/2019

41

Quy trình xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng

QT.TTKT.10

01/01/2022

42

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu

QT.ĐTNC.09

01/01/2022

43

Quy trình xét, miễn giảm học phí

QT.CTHS.01

01/01/2019