Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 15/6

7h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường, năm học 2019-2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH Tầng 4

13h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường, năm học 2019-2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH Tầng 4

Thứ 3 – 16/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 17/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 18/6

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

8h30

Họp Đảng ủy

Các đ/c  trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

10h

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6- 19/6

7h

Công tác Hà Nội

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 //tuýeninh2018