Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  06/7

7h

Huấn luyện dân quân tự vệ
(Từ ngày 06/7 đến ngày 14/7/2020)

Các đ/c có tên trong danh sách
huấn luyện dân quân tự vệ

Đ/c Luật

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  07/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  08/7

8h

Họp triển khai công tác tháng 7

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp xét thi đua tháng 6

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

12h30

Công tác tại Bắc Ninh

Đ/c Định, Mai, Huyền

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

Thứ 5  09/7

 

 

 

 

 

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình
mônhọc, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6  10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018