THÔNG BÁO

V/v cử cán bộ, giáo viên coi thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013

Kính gửi:  Các Phòng, Khoa chuyên môn

          Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013;

          Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của trường năm 2013;

          Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông báo danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia Ban coi thi tuyển sinh cao đẳng chuyên nghiệp năm 2013 tại trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên (có danh sách kèm theo).

Thời gian:  - 8 giờ ngày 10/07/2013 học quy chế tuyển sinh tại Hội tường Tầng 4.

     - 7 giờ 30 ngày 14/07/2013 có mặt tại hội đồng thi để bắt đầu làm việc.

          Đề nghị các đ/c Trưởng các Phòng, Khoa chuyên môn thông báo cho các đ/c trong Ban coi thi đi đầy đủ và đúng giờ.

     

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Dương Đình Nông

(đã ký)

 

DANH SÁCH BAN COI THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

ĐIỂM THI TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Tô Văn

Khôi

Trưởng ban coi thi

 

 

2

Dương Đình

Nông

Điểm trưởng

 

 

3

Nguyễn Văn

Đà

Cán bộ giám sát

 

 

4

Quách Thị

Chiến

Uỷ Viên thường trực

GĐ Trung tâm tuyển sinh

 

5

Nguyễn Thị Việt

Hư­ơng

Cán bộ giám sát

TP Đào tạo

 

6

Nguyễn Thị Lan

Hư­ơng

Cán bộ giám sát

Trưởng khoa KHCB

 

7

Nguyễn Việt

Hải

Thư ký

Trung tâm tuyển sinh

 

8

Phạm Thị Thanh

Hương

Thư ký

Trung tâm tuyển sinh

 

9

Lê Mạnh

Cường

Thư ký

Trung tâm tuyển sinh

 

10

Nguyễn Thị

Mỵ

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

11

Cao Thị

Bến

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

12

Nguyễn Văn

Tuệ

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

13

Tạ Quang

Thiện

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

14

Phan Thế

Nghĩa

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

15

Hà Thị Anh

Thư

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

16

Đinh Thị

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

17

Nguyễn Thị Mai

Hương

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

18

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Cán bộ coi thi

Khoa học cơ bản

 

19

Thiều Thị

Hồng

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

20

Lê Thị Bích

Hảo

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

21

Trần Thị

Loan

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

22

Nguyễn Ngọc

Thuần

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

23

Phạm Thị

Huyền

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

24

Phạm Văn

Nam

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

25

Nguyễn Quỳnh

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

26

Nguyễn Việt

Hùng

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

27

Nguyễn Thị Hải

Yến

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

28

Nguyễn Ngọc

Thảo

Cán bộ coi thi

Khoa Điện - Điện tử - Tin

 

29

Tống Duy

Hoàng

Cán bộ coi thi

Khoa Cơ khí

 

30

Lê Thị

Huế

Cán bộ coi thi

Khoa Cơ khí

 

31

Trần Thanh

Hưng

Cán bộ coi thi

Khoa Cơ khí

 

32

Hà Quốc

Hùng

Cán bộ coi thi

Khoa Cơ khí

 

33

Phan Xuân

Linh

Cán bộ coi thi

Khoa Cơ khí

 

34

Nguyễn Thị

Nguyên

Văn thư

Phòng Tổ chức hành chính

 

35

Nguyễn Mạnh

Hiền A

Bảo vệ

Phòng Tổ chức hành chính

 

36

Trần Tiến

Lợi

Lái xe

Phòng Tổ chức hành chính

 

37

Đinh Phương

Lan

Y tế

Phòng Công tác HSSV

 

38

Nguyễn Thị

Thăng

Đánh trống+Vệ sinh

Phòng Quản trị vật tư

 

39

Nguyễn  Tuấn

Thành

Trực HT. Loa đài

Phòng Tổ chức hành chính

 

40

 

 

Thanh Tra

Thanh tra sở

 

41

 

 

Công an

Công an PA83

 

42

 

 

Công an

Công an Xã Sơn cẩm