THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*

Số         -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 7 năm 2013

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 7/2013; Thực hiện Công văn số 363-CV/BTG ngày 18 tháng 4 năm 2013 về việc đôn đốc việc học tập chuyên đề năm 2013. Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 7 những nội dung như sau:

          1. Các Chi bộ tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và việc triển khai học tập, quá triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị; Tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.” Các Chi bộ cần có kế hoạch cụ thể để học tập từng chuyên đề theo tháng và có biên bản ghi lại diễn biến các buổi họp, học tập và thảo luận. Dự kiến trong đầu tháng 8 Đảng bộ sẽ mời báo cáo viên đến triển khai cụ thể nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

          2. Tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trân hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam.

          3. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, an toàn giao thông; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013; Tuyên truyền các chương trình khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm kích cầu thị trường nội địa, góp phần giảm hàng tồn kho, tăng tiêu thụ của doanh nghiệp.

          4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950); Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929); Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 7/2013

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Các chi bộ bộ phận;
  
- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ


Tô Văn Khôi

.

                                                      

                                                                                                                  

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018