BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
------------------------------

Số:             /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------


Thái Nguyên, ngày      tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức gặp mặt nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2013

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

 

Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Nhà trường tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức nhà trường là Thương binh để động viên kịp thời các đồng chí công tác tốt.

Thời gian: 9h, ngày 26 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Tại phòng 203

Thành phần: Các đồng chí trong Ban giám hiệu, Trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm.

Đề nghị các đồng chí đi đầy đủ và đúng giờ./.


Nơi nhận:

     - Như kính gửi;
     - Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(đã ký)

Lê Việt Hùng

                                                            

                           

 

 

                                                  //tuýeninh2018