BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------

Số: 178/TB-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Thái nguyên, ngày 25 tháng 07  năm 2013

                                   

THÔNG BÁO

V/v Bán thanh lý tài sản

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên  tổ chức bán nhà thanh lý như sau;

          1.Tên tài sản thanh lý (xem chi tiết tại phần thông tin tài sản)

     - Nhà khách 1          Giá sàn là   : 8.000.000 (Tám triệu đồng)

     - Nhà lưu trữ            Giá sàn là  : 2.000.000 (Hai triệu đồng)

     2. Hình thức bán thanh lý: Chào giá cạnh tranh

          3. Đối tượng tham gia:  Bán công khai rộng rãi cho mọi đối tượng.

          4. Thời gian xem tài sản và đăng ký mua;

          - Thời gian xem tài sản bán thanh lý và mua hồ sơ, nhận hồ sơ chào giá tại Phòng Tài chính kế toán. Từ 08 h ngày 29 /07/ 2013 đến 17 h ngày 29 / 07/ 2013 (trong giờ hành chính).

                   - Tiền đặt cọc: Mọi các nhân, đơn vị tham gia đấu thầu đều phải nộp một khoản tiền cược là: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng) nếu không trúng thầu sẽ được trả lại. Nếu trúng thầu mà không mua thì không được nhận lại khoản tiền cược và được xung vào công quỹ nhà trường.

                              - Lệ phí hồ sơ: 100.000đ ( không hoàn lại)

          5. Dự kiến thời gian mở thầu: Từ 9h 00 đến 10 h ngày 30/07/2013. Hội đồng thanh lý tài sản công khai người trúng thầu tại phòng họp 203 (nhà 7 tầng)

          6. Điều kiện trúng thầu: Người trúng thầu là người trả giá cao nhất và phải có  một khoản tiền cược là: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng). Có bản cam kết, Các cá nhân đơn vị được mua sẽ chịu trách nhiệm tháo dỡ, vận chuyển phế liệu, dọn dẹp vệ sinh, san mặt phẳng mặt bằng theo cốt nền và vận chuyển số tài sản, vật tư đã mua ra khỏi khu vực nhà trường sau 3 ngày kể từ ngày bán.

          7. Thời gian trả lại tiền đặt cược cho người không trúng thầu (tại phòng Tài chính kế toán) sau 3 giờ kể từ khi có biên bản công nhận kết quả đấu thầu.

          8. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên Điện thoại:    0280 3844686     

Nơi nhận:
    - Các đơn vị trong nhà trường

    -Thông báo trênWebsite nhà trường

   -Lưu: VT,Phòng QTVT

TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Tô Văn Khôi

                                               

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN THANH LÝ

TT

Tên nhà thanh lý

Cấp hạng nhà

Số lượng

Diện tích (M2)

Tài sản hiện có

Chủng loại

Kích thước

Số lượng

1

Nhà khách 1

Cấp III

01

130

Cửa gỗ 

Pa nô

1,0*2,2

03

Khoá  hộp

Việt tiệp

 

06

Cửa sổ

Cánh cửa gỗ, kính + khuôn hộc+Sen hoa

1,4*1,6

02

Cửa sổ kính

Cánh cửa gỗ + khuôn hộc gỗ +Sen hoa

1,0*1,5

03

Trần nhà

bê tông thép

130m2* 0,10

01

Xà gồ

Gỗ xẻ

Theo trần nhà

 

Ngói

Pro XM

Theo trần nhà

 

Sàn nhà

bê tông thép

130m2* 0,10

 

Rầm

bê tông thép

Xung quanh sàn nhà

 

Móng

cột trụ bê tông thép

 

 

2

Nhà lưu trữ

Cấp III

01

89

Cửa

Nhôm kính

0,82*2,25

02

Cửa

Nhôm kính

0,75*1,5

01

Trần nhà

bê tông thép

89 m2* 0,10

01

Xà gồ

Gỗ xẻ

Theo trần nhà

 

Ngói

Pro XM

Theo trần nhà

 

 

Ghi chú: Vật tư không có trong bảng kê thông tin tài sản. Nhà trường thu hồi về kho sau khi đơn vị tháo dỡ xong.