BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN 
---------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH
NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

                           

                         Kính gửi: Các khoa chuyên môn

  Căn cứ công văn số1385/LĐBHXH – DN, ngày 17/7/2013 của sở LĐTB- XH Tỉnh Thái Nguyên về việc đăng ký tham gia kiểm tra đánh gia kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề.

   Nhà trường thông báo các khoa căn cứ thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010 của bộ LĐTBXH về qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

   Các khoa tnông báo cho giáo viên của khoa nghiên cứu và đăng ký tham gia kiểm tra kỹ năng thực hành nghề năm 2013. (download mẫu đăng ký)

   Đề nghị các kgoa đăng ký gửi về phòng Tổ chức hành chính để tổng hợp từ 26/07/2013.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

(đã ký)

Lê Việt Hùng 

                                                                   //tuýeninh2018