BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

-------------------------

Số: 18 /TB – CĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc làm hồ sơ thi đua khen thưởng

                          Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

             Căn cứ kết quả xét thi đua năm học 2012 – 2013.

            Để đảm bảo thời gian nộp hồ sơ thi đua khen thưởng năm học về vụ thi đua khen thưởng -  Bộ Công thương.

            Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường thông báo:

            Các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013.

            1. Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương

            2. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương cho tập thể và cá nhân

            Làm hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường (đ/c Hiền), mỗi danh hiệu gửi 01 bàn và bản mềm gửi về địa chỉ (đ/c Phượng) Phuongcdcntn@gmail.com.

            Thời gian: Từ ngày 05 tháng 08 năm 2013.

            Đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện thông báo trên./.

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(đã ký)

Lê Việt Hùng

                                                   

                                                  


                                                                                    //tuýeninh2018