THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số         -KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                         Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 8 năm 2013.

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 8/2013; Thực hiện Công văn số 363-CV/BTG ngày 18 tháng 4 năm 2013 về việc đôn đốc việc học tập chuyên đề năm 2013. Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 8 những nội dung như sau:

          1. Các Chi bộ tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và việc triển khai học tập, quá triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị; Tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.” Các Chi bộ cần có kế hoạch cụ thể để học tập từng chuyên đề theo tháng và có biên bản ghi lại diễn biến các buổi họp, học tập và thảo luận. Dự kiến trong cuối tháng 8 Đảng bộ sẽ mời báo cáo viên đến triển khai cụ thể nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

          2. Tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam.

          3. Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và phòng, chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh chống “Diễn biến hòa bình” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 của Tỉnh).

          4. Tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018; kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013; các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông, theo tinh thần Chỉ thị số 12 ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; công tác đấu tranh phòng chống ma túy; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất thường của thời tiết; phòng chống cháy, nổ …

          5. Tuyên truyền sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” – Có tài liệu đính kèm.

          6. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 83 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930); 68 năm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh (2/9); 68 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; 68 năm Ngày giành chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 8/2013

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Các chi bộ bộ phận;                                                                                                    BÍ THƯ

- Lưu VT, VP Đảng ủy.                                                                                                    (Đã ký)

       Tô Văn Khôi

 

 

 //tuýeninh2018