BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẰNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------------

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Năm học 2013 – 2014

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Ghi chú

1

Từ 15/8/2013 ÷
15/10/2013

Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tổ chức, cá nhân

 

2

Từ 16/10/2013 ÷
20/11/2013

Tập hợp, tổng hợp danh sách các đề tài. Thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

 

3

Từ 21/11/2013 ÷
30/11/2013

Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài, sáng kiến

Hội đồng xác định danh mục đề tài, sáng kiến

 

4

Từ 01/12/2013 ÷
10/12/2013

Ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

 

5

Từ 11/12/2013 ÷
15/12/2013

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Hội đồng tuyển chọn

 

6

Ngày 16/12/2013

Công bố trên trang Web

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

 

7

Từ 17/12/2013 ÷
31/12/2013

Ra Quyết định và ký hợp đồng giao cho Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

 

8

Từ 01/01/2014

Xây dựng báo cáo các đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

9

15/2 & 15/5/2014

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

10

10/3 & 10/6/2014

Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để nghiệm thu cho phòng Đào tạo

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

 

11

15/3 & 15/6/2014

Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

 

12

25/3 & 25/6/2014

Họp Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến

Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến

 

13

29/3 & 29/6/2014

Họp Hội đồng thanh lý đề tài, sáng kiến

Hội đồng thanh lý đề tài, sáng kiến

 

14

30/6 & 30/11/2014

Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

* Ghi chú: Đề nghị các khoa chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên, trường hợp dăng ký đề tài muộn phòng Đào tạo sẽ không tổng hợp và đưa vào năm tiếp theo.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Tô Văn Khôi

Ngày 02 tháng 8 năm 2013

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt Hương//tuýeninh2018