DANH SÁCH      

Giáo viên chủ nhiệm K45, năm học 2013 2014  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-CĐCN  ngày 04 tháng 7  năm 2013

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP - KHOÁ

GHI CHÚ

1

Trần Thị Nam

Điện A  CĐ.K45   

 

2

Nguyễn Văn Nghiệp

Điện B  CĐ.K45

 

3

Lưu Hồng Quang

Điện C  CĐ.K45

 

4

Lê Thị Huế

Cơ khí A CĐ.K45

 

5

Nguyễn Huy Hùng

Cơ khí B CĐ.K45

 

6

Trần Thanh Hưng

C.khí C + HànCĐ.K45

 

7

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán CĐ.K45

 

8

Đào Mạnh Hùng

Quản trị DN CĐ.K45

 

9

Nguyễn T. Hoài Anh

Tin CĐ. K45

 

10

Nguyễn Ngọc Thuần

Điện TCN.CS. K45

 

11

Nông Quốc Thành

Hàn TCN.CS. K45

 

12

Ninh Văn Tiến

S/c Ô tô TCN.CS. K45

 

13

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TCN - CS. K45

Lớp 12 THPT BT, NH: 2013-2014

 

 Ghi chú:   Theo quy định, GVCN các lớp văn hóa 12 THPT bổ túc (Hệ TCN-CS. K45) số giờ quản lý lớp được tính bằng 30% tổng số giờ/năm.//tuýeninh2018